Statut fundacji na rzecz rozwoju kultury i sportu - FURŌ

Statut fundacji na rzecz rozwoju kultury i sportu- FURŌ


§1

1. Andrzej Malkiewicz (zwany dalej „Fundatorem”) ustanawia Fundację pod nazwą „FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU KULTURY I SPORTU- FURŌ” zwaną w dalszej części Statutu „Fundacją”, zgodnie z aktem ustanowienia Fundacji sporządzonym aktem notarialnym przez Notariusza Katarzynę Nagórską-Protasiuk Prowadzącego Kancelarię Notarialną w Gdańsku w dniu 24.07.2015r. , która działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984r. o fundacjach (Dz. U. 1991, Nr 46, poz. 203) oraz ustawą o działalności pożytku publicznego (Dz. U. 2003r. Nr 96 poz. 873) oraz niniejszego Statutu.

2. Fundacja ma osobowość prawną.


§ 2

1. Siedzibą Fundacji jest miasto Gdańsk


§ 3

1. Fundacja została utworzona na czas nieokreślony


§ 4

1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla

właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

2. FUNDACJA może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

3. FUNDACJA działa poprzez swoje organy statutowe, a także pracowników, współpracowników i woluntariuszy

4. Fundacja jest organizacją pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

5. Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego, na rzecz ogółu społeczności.

6. Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego. Obie te formy działalności będą wyodrębnione w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników przy uwzględnieniu przepisów dotyczących rachunkowości.

7. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego.

8. FUNDACJA może przystępować do spółek, konsorcjów z innymi fundacjami, stowarzyszeniami, Spółkami prawa handlowego lub osobami fizycznymi.

9. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego (logo).


§ 5

1. Nazwa Fundacji brzmi „FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU KULTURY I SPORTU- FURŌ”

2. Fundacja może używać nazwę skróconą w brzmieniu „FUNDACJA FURŌ”


§ 6

1. Fundacja może otwierać oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do spółek i fundacji.

2. Ministrem właściwym ze względu na cel Fundacji jest Minister Sportu i Turystyki.


Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji

§ 7

Celami Fundacji są:

1. upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu, w szczególności japońskich sztuk walki,

2. ochrona i promocja zdrowia

3. rozwój nauki, edukacji, oświaty i wychowania, w szczególności idei sportu pozytywnego

4. zapewnienie szkolenia młodzieży trenującej japońskie sztuki walki, w szczególności Kendo,

5. wspieranie działalności dobroczynnej,

6. wspieranie rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury, zarówno polskiej jak i japońskiej,

7. przeciwdziałanie patologiom społecznym,

8. wspieranie porządku i bezpieczeństwa publicznego,

9. wspieranie działań na rzecz integracji oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, upowszechnianie japońskiej kultury, sztuki i dyscyplin sportowych,

10. rozwój wolontariatu w sporcie i kulturze

11. pomoc i integracja dzieci, młodzieży i dorosłych niepełnosprawnych.


§ 8

Fundacja realizuje swoje cele podejmując następujące działania:

1. Organizuje szkolenia sportowe otaczając opieką zawodników oraz stwarza godne warunki wszechstronnego rozwoju psychofizycznego uczestników,

2. Dąży do zapewnienia wysokiego poziomu moralnego zawodników sportowych i działaczy.

3. Organizuje zawody i imprezy sportowe oraz uczestniczy w państwowym i wewnątrz-organizacyjnym systemie zawodów sportowych.

4. Propaguje rozwój kultury fizycznej oraz masowe formy rekreacji przez aktywne uczestnictwo w realizacji programów środowiskowych, gminnych, wojewódzkich i krajowych.

5. Organizuje szkolenia oraz obozy dla zawodników, instruktorów oraz działaczy.

6. Zarządza obiektami, urządzeniami i sprzętem sportowym dbając o ich eksploatację, rozbudowę, modernizację i konserwację.

7. Współdziała w zakresie rozwoju kendo oraz innych form sportu i rekreacji z właściwymi instytucjami i organizacjami.

8. Organizuje opiekę medyczną, psychologiczną, zabiegi medyczne, zabiegi rehabilitacyjne dla zawodników i trenerów.

9. Prowadzi działania na rzecz profilaktyki i przeciwdziałania patologiom społecznym, między innymi alkoholizmowi i narkomanii.

10. Organizuje szkolenia i warsztaty w oparciu o idee psychologii sportu pozytywnego.


§ 9

W oparciu o cele statutowe Fundacji dokonuje się podziału działalności statutowej na:

1. Działalność nieodpłatną pożytku publicznego, którą stanowi:

a) informowanie i popularyzowanie

b) wzajemne wspomaganie rozwoju

c) wspieranie kontaktów, współpraca, integracja, wymiana osób i dóbr kultury

d) przyznawanie nagród, stypendiów i dotacji oraz innych form wsparcia

e) udostępnianie dóbr kultury w celach edukacyjnych i poznawczych

f) działania badawcze i naukowe


2. Działalność odpłatną pożytku publicznego, którą stanowi:

a) edukacja, szkolenia i treningi

b) zajęcia adaptacyjne

c) organizowanie zjazdów, konferencji, festynów, festiwali, koncertów, turniejów i innych wydarzeń publicznych

d) organizowanie pokazów, warsztatów i innych wydarzeń zamkniętych

e) tworzenie i udostępnianie czasowych lub stałych wystaw

f) publikowanie treści w postaci cyklicznej, jednorazowej lub stałej

g) tworzenie i sprzedaży innych dóbr kultury zgodnych z celami fundacji


§ 10

1. Rada Fundacji lub Fundator określa przedmiot działalności nieodpłatnej i odpłatnej.

2. Przedmiot statutowej działalności odpłatnej nie może pokrywać się z przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji.

3. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych i fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.


Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji

§ 11

1. Majątek Fundacji stanowi wkład pieniężny Fundatora w kwocie 400 złotych (słownie czterysta złotych) tworzący fundusz założycielski Fundacji oraz środki finansowe, nieruchomości i inne aktywa nabyte przez Fundację w toku jej działania.

2. Realizacja celów Fundacji finansowana jest z funduszu oraz z dochodów uzyskanych przez Fundację na zasadach przewidzianych w niniejszym statucie.

3. Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:

a) krajowych i zagranicznych darowizn, spadków, zapisów;

b) dochodów z majątku Fundacji, aktywów, nieruchomości oraz praw majątkowych;

c) działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację;

d) dotacji, subwencji majątkowych poczynionych na rzecz Fundacji;

e) dochodów uzyskanych z akcji promocyjnych, zbiórek, imprez publicznych prowadzonych przez Fundację samodzielnie, bądź przy udziale osób trzecich;

f) zysku z lokat kapitałowych i papierów wartościowych;

g) praw majątkowych oraz pożytków i dochodów z tych praw;

h) odsetek bankowych i innych dochodów od posiadanego kapitału.

i) dochody z działalności odpłatnej


§ 12

Dochody pochodzące z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.


§ 13

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza lub o odrzuceniu spadku. Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§ 14

1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Fundacja odpowiada całym swoim majątkiem za swoje zobowiązania.


Rozdział IV Organy Fundacji

§ 15

1.Organami Fundacji są:

a) Zarząd,

b) Fundator

c) Rada Fundacji, jeżeli będzie powołana

2. Uchwały organów Fundacji zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków, chyba, że niniejszy Statut lub regulamin działania danego organu, uchwalony zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu, przewiduje inny sposób podjęcia uchwały.Rozdział V Zarząd Fundacji

§ 16

1. Zarząd Fundacji skład się z 2 (dwóch) do 5 (pięciu) członków, w tym Prezesa, dwóch Wiceprezesów i dwóch członków zarządu powoływanych i odwoływanych przez Fundatora Fundacji.

2. Kadencja członków Zarządu trwa bezterminowo.

3. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą rezygnacji, śmierci członka Zarządu, albo w skutek odwołania.

4. W skład Zarządu może wchodzić Fundator.

5. Odwołanie członka Zarządu następuje w razie:

a) wykonywania działalności, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji członka Zarządu,

b) choroby, ułomności lub utraty sił – powodujących trwałą niezdolność do sprawowania tej funkcji,

c) Nie spełniania obowiązków członka Zarządu przez okres dłuższy niż 2 (dwa) miesiące,

d) Nienależytego wypełniania funkcji członka Zarządu,

e) Istotnego naruszania postanowień statutu.


§ 17

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Do reprezentowania Fundacji upoważniony jest Prezes Zarządu lub Wice Prezes Zarządu.

3.Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.


§ 18

1. Do kompetencji Zarządu Fundacji należy:

a) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji oraz reprezentowanie jej na zewnątrz,

b) zarządzanie majątkiem i funduszami Fundacji,

c) ustalanie wielkości zatrudnienia,

d) ustalanie zasad wynagradzania, wielkości środków na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji oraz osób współpracujących z Fundacją na podstawie umów cywilnoprawnych,

e) uchwalanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji w oparciu o założenia uchwalone przez Radę Fundacji,

f) realizacja programów działania Fundacji,

g) sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego Fundacji wymaganego przepisami rachunkowości i rocznego sprawozdania z działalności Fundacji zgodnie z ustawą o fundacjach oraz ustawą o działalności pożytku publicznego, a następnie przedkładanie ich do rozpatrzenia przez Radę Fundacji oraz podawanie sprawozdania do publicznej wiadomości poprzez jego publikację na stronach internetowych Fundacji,

h) przyjmowanie darowizn, spadków i subwencji,

i) realizacja szczególnych decyzji darczyńców, o ile nie są one sprzeczne z celami Fundacji bądź z postanowieniami niniejszego Statutu,

j) uchwalanie regulaminów i aktów wewnętrznych nie przewidzianych Statutem do kompetencji Rady Fundacji,

k) występowanie z wnioskami w sprawie zmian w Statucie, połączenia, utworzenia oddziału Fundacji lub likwidacji Fundacji.

2. Zarząd odpowiada przed Radą Fundacji, jeżeli wyniknie taka potrzeba i zostanie powołana, za realizację celów statutowych Fundacji oraz za prawidłowość i celowość (racjonalność) działań podejmowanych przez Fundację.

3. Zarząd może otrzymywać wynagrodzenie za swoją pracę w Fundacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami, po podpisaniu odpowiedniej umowy z Prezesem lub Wiceprezesem Zarządu Fundacji.


Rozdział VI Rada Fundacji

§ 19

Rada fundacji może być powołana przez fundatora w trakcie działania fundacji, jeżeli jest taka potrzeba. Jeżeli zaistnieje taka potrzeba, Radę obowiązują następujące warunki:


1. Rada Fundacji składa się z 3 (trzech) do 5 (pięciu) osób.

2. Członków Rady Fundacji powołuje i odwołuje Fundator.

3. W skład Rady Fundacji nie może wchodzić Fundator tylko, jeżeli jest w Zarządzie.

4. Osoby prawne reprezentowane są w Radzie Fundacji przez osoby do takiej reprezentacji upoważnione z mocy odrębnych przepisów prawa.

5. Rada Fundacji wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady oraz Wiceprzewodniczącego Rady.

6. Członkowie Rady Fundacji:

a) nie mogą być członkami Zarządu Fundacji,

b) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

c) za wykonywanie funkcji Członka Rady Fundacji oraz za udział w posiedzeniach członkowie Rady Fundacji nie otrzymują wynagrodzenia.


§ 20

Pracą Rady Fundacji kieruje oraz reprezentuje ją na zewnątrz i wobec Zarządu Fundacji Przewodniczący Rady Fundacji.


§ 21

1. Kadencja Rady Fundacji trwa bezterminowo.

2. Ustanie członkostwa w Radzie Fundacji następuje po złożeniu rezygnacji z pełnienia tej funkcji, odwołania albo śmierci osoby pełniącej tę funkcję.

3. Rada Fundacji podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków. Chyba, że Statut przewiduje inny tryb podejmowania uchwał.

4. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Fundacji.

5. Posiedzenia Rady Fundacji odbywają się przynajmniej dwa razy w roku. Zwołuje je Przewodniczący z inicjatywy własnej, na wniosek Zarządu lub 2 członków Rady Fundacji.


§ 22

1. Rada Fundacji jest organem kontroli i nadzoru, odrębnym od organu zarządzającego i nie podlegającym mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru oraz posiada uprawnienia inicjatywne i opiniodawcze.

2. Do zadań Rady Fundacji należy w szczególności:

a) wytyczanie głównych kierunków działania Fundacji,

b) zatwierdzanie opracowanych przez Zarząd programów działania Fundacji,

c) uchwalanie zmian Statutu Fundacji,

d) ustalanie kierunkowych wytycznych dla Zarządu, co do sposobu rozdziału zgromadzonych środków,h)podejmowanie uchwał o połączeniu lub likwidacji Fundacji, oraz o utworzeniu oddziału Fundacji,

e) ocena prawidłowości wykorzystania majątku i środków finansowych Fundacji,

f) ocena rocznych sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji,

g) zatwierdzanie sprawozdań finansowych Fundacji,

i) ustalanie wynagrodzeń członków Zarządu Fundacji,

j) wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd.


Rozdział VII Możliwa działalność gospodarcza Fundacji

§ 23

1. W celu uzyskania środków finansowych na prowadzenie działalności statutowej, Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w następującym zakresie:

a) reklama, badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73),

b) pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKD 85.51. Z),

c) działalność związana ze sportem (PKD 93.1),

d) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z.),

e) działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.2),

f) wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego (PKD 77.21.Z),

g) działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (PKD 93.13.Z.),

h) sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.64.Z),j)Działalność rozrywkowa pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana imprezy dla dzieci i dorosłych (93.29.Z), polegająca na organizowaniu imprez, koncertów, konkursów,

i) obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (PKD 55.20.Z.);

k) Sprzedaż detaliczna prowadzona na straganach i targowiskach (PKD 47.8)

2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą bezpośrednio lub za pośrednictwem wyodrębnionych zakładów.

3. Działalność gospodarcza, dla której prowadzenia wymagana jest koncesja lub zezwolenie będzie podjęta po ich uzyskaniu.

4. Cały dochód z działalności gospodarczej przeznaczony będzie na działalność statutową Fundacji.


Rozdział VIII. Rozwiązanie i likwidacja Fundacji

§ 24

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub w razie wyczerpania się jej środków i majątku.

2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji wraz z Fundatorem w drodze jednomyślnej uchwały, podjętej na wniosek Zarządu.

3. Likwidację prowadzi likwidator wyznaczony przez Radę Fundacji.

4. Majątek pozostały po likwidacji przeznacza się na cel statutowy Fundacji, o którym mowa w § 7 Statutu, w szczególności poprzez przekazanie go instytucjom, których działalność odpowiada temu celowi Fundacji.


Rozdział IX. Zmiany Statutu

§ 25

1. Zmiany w Statucie Fundacji dokonuje Zarządu Fundacji z własnej inicjatywy lub na wniosek Fundatora.

2. Uchwały w sprawie zmiany Statutu Fundacji zapadają większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów oddanych przy obecności co najmniej połowy Zarządu fundacji.


Rozdział X. Postanowienia końcowe

§ 26

1. Fundacja składa właściwemu ministrowi corocznie, do dnia 30 września, sprawozdanie ze swej działalności za rok ubiegły.

2. Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji.